Bilety

Karnety i bilety kupicie sobie na Going oraz w klubach festiwalowych Klub RE i Betel:

 

Karnety: https://going.pl/green-zoo-18

Karnety będziemy wymieniać na opaski w piątek 25.05 i niedzielę 27.05 przed koncertami w Betelu i RE.

Bilety: https://goingapp.pl/polecamy/green-zoo-festival-2018

Koncertami:

27.05 – BIG UPS + Rosa Vertov + Vegetable Kingdom @ RE
https://going.pl/big-ups-rosa-vertov

1.06 – Fenster + Bad Light District @ RE
https://going.pl/fenster-bad-light-district

3.06 – Dubais – Nadia Buyse + Gadabit @ Betel
https://going.pl/green-zoo-dubais-gadabit

5.06 – POP Green ZOO: Chad Vangaalen + Adam Repucha @ Betel
https://going.pl/chad-vangaalen-adam-repucha

7.06 – Moon King + Ayuune Suley Music @ RE
https://going.pl/moon-king-ayuune-sule

14.06 – POP Green ZOO: YAMANTAKA // SONIC TITAN + Kirszenbaum @ Zet Pe Te
https://going.pl/yamantaka-sonic-titan

22.06 – Omni + Katie Caulfield @ RE
https://going.pl/omni-katie-caulfield

ZAPRASZAMY!

 

REGULAMIN IMPREZY POD NAZWĄ „GREEN ZOO FESTIVAL”

Kraków, 25 maja – 22 czerwca 2018 roku

§ 1

[postanowienia ogólne]

 1. Następujące wyrażenia, użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:

  1. Karnet – dowód dokonania zapłaty ceny przez jego posiadacza za uczestnictwo w Imprezie,

  2. Kluby (w liczbie pojedynczej „Klub”) – Klub RE (ul. Mikołajska 5), Klub Betel (Pl. Szczepański 3) Klub Zet Pa Te (Dolnych Młynów 10) w Krakowie;

  3. Impreza – zorganizowane przez FRH wydarzenie artystyczne pod nazwą „Green ZOO Festival”, polegające na publicznym wykonaniu utworów dźwiękowych lub muzycznych przez Wykonawców w ramach oddzielnych koncertów, odbywających się od 25 maja do 22 czerwca 2018 roku w Klubach;

  4. FRH – Fundacja Front Row Heroes z siedzibą w Krakowie, KRS nr 0000376531;

  5. Program – program Imprezy, ogłoszony na stronie internetowej www.greenzoofestival.pl, na który składają się koncerty poszczególnych Wykonawców;

  6. Regulamin – niniejszy regulamin;

  7. Uczestnik Imprezy – osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie Opaski wydanej w zamian za Karnet;

  8. Wykonawcy – artyści wykonawcy lub zespoły muzyczne, zaproszone przez FRH w celu wykonania koncertu w ramach Imprezy.

 2. Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać w Klubach. Każda osoba przebywająca w Klubach w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

§ 2

[odwołanie Imprezy, zmiany w programie Imprezy]

 1. FRH zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub koncertów, objętych jej Programem, bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych wyłącznie od FRH. W sytuacji opisanej powyżej, FRH nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty ani odszkodowania wobec posiadacza Karnetu, poza zwrotem całości ceny zapłaconej za Karnet przez jego posiadacza.

 2. FRH zastrzega sobie prawo do zmiany Programu bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do powyżej opisanych sytuacji dochodzi z przyczyn niezależnych wyłącznie od FRH. W razie zmiany Programu obejmującej więcej niż 50% ogłoszonych w Programie Wykonawców, FRH nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty ani odszkodowania wobec posiadacza Karnetu, poza zwrotem całości ceny zapłaconej za Karnet przez jego posiadacza.

 3. W przypadku zmiany daty, opóźnienia w rozpoczęciu Imprezy dłuższego 2 (dwie) godziny lub zmiany Programu obejmującej więcej niż 50% ogłoszonych w Programie Wykonawców, posiadacz Karnetu może zwrócić Karnet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości ceny, jaką zapłacił za Karnet. Poza wskazanymi wyżej przypadkami, Karnet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

§ 3

[wstęp do Klubów w dniu Imprezy]

 1. Przed pierwszym wejściem do Klubów karnet podlega wymianie na identyfikator w postaci opaski mocowanej przez osobę upoważnioną do tego przez FRH na ręce osoby wymieniającej Karnet (dalej: „Opaska”).

 2. Karnet można wymienić na Opaskę w dniu Imprezy.

 3. Opaska + karnet upoważnia do wejścia do Klubów w dniu Imprezy. Każdy Uczestnik Imprezy w trakcie jej trwania może wchodzić do Klubów i wychodzić z Klubów dowolną ilość razy. Za każdym razem, gdy Uczestnik Imprezy wchodzi do Klubu, obowiązany jest okazać Opaskę + karnet.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się Klubach zobowiązani są posiadać ze sobą ważną Opaskę + karnet. Brak Opaski + karnetu jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika Imprezy z Klub

 5. FRH zastrzega sobie prawo do:

  1. odmowy wstępu do Klubu Uczestnikom Imprezy:

   1. u których stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów mogących służyć jako broń lub jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów (między innymi puszek i opakowań szklanych), które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy lub Wykonawców,

   2. noszącym buty o metalowych zakończeniach,

   3. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

   4. w innych niż powyższe, uzasadnionych przypadkach,

  2. odmowy wniesienia do Klubu lub użycia w trakcie Imprezy aparatu fotograficznego, kamery albo innych przedmiotów, służących do zapisu dźwięku lub obrazu,

  3. żądania od Uczestnika Imprezy opuszczenia Klubu, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacji, w której Uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem,

  4. odmowy wniesienia do Klubu alkoholu, środków odurzających lub innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.

§ 4

[Karnety: sprzedaż i rezerwacje]

 1. Karnety w cenie 100 zł w przedsprzedaży i 120 zł w dniu Imprezy są sprzedawane:

  1. On line: https://goingapp.pl/polecamy/green-zoo-festival-2018

  2. w Klubach.

 2. Obowiązują następujące zasady odbioru Karnetów:

  1. Wymiana Karnetów na opaski następuje w dniu Imprezy w Klubie Betel i Klubie RE od godziny 18:00 do godziny 20:00.

§ 5

[postanowienia końcowe]

 1. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłoszona na stronie internetowej Imprezy: www.greenzoofestival.pl.

 2. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.