Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

REGULAMIN IMPREZY POD NAZWĄ „GREEN ZOO FESTIVAL”

Kraków, 25 maja — 15 czerwca 2019 roku

§ 1

[postanowienia ogólne]

1. Następujące wyrażenia, użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:

a. Karnet – dowód dokonania przez jego posiadacza zapłaty ceny za uczestnictwo w Imprezie;

b. Kluby (w liczbie pojedynczej „Klub”) – Klub Betel (Pl. Szczepański 3),  Klub RE (ul. św. Krzyża 4), STK 47 (ul. Jana Dekerta 47) w Krakowie;

c. Impreza – zorganizowane przez FRH wydarzenie artystyczne pod nazwą „Green ZOO Festival”, polegające na publicznym wykonaniu utworów dźwiękowych lub muzycznych przez Wykonawców w ramach oddzielnych koncertów, odbywających się w dniach 24 maja — 15 czerwca 2019 roku w Klubach;

d. FRH – Fundacja Front Row Heroes z siedzibą w Krakowie , KRS nr 0000376531;

e. Program – program Imprezy, ogłoszony na stronie internetowej FRH, na który składają się koncerty poszczególnych Wykonawców;

f. Regulamin – niniejszy regulamin;

g. Uczestnik Imprezy – osoba uczestnicząca w Imprezie, w szczególności na podstawie Opaski wydanej w zamian za Karnet;

h. Wykonawcy – artyści wykonawcy lub zespoły muzyczne, zaproszone przez FRH w celu wykonania koncertu w ramach Imprezy.

2. Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać w Klubach. Każda osoba przebywająca w Klubach w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

§ 2

[odwołanie Imprezy, zmiany w programie Imprezy]

1. FRH zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub koncertów, objętych jej Programem, bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych wyłącznie od FRH. W sytuacji opisanej powyżej, FRH nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty ani odszkodowania wobec posiadacza Karnetu, poza zwrotem całości ceny zapłaconej za Karnet przez jego posiadacza.

2. FRH zastrzega sobie prawo do zmiany Programu bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do powyżej opisanych sytuacji dochodzi z przyczyn niezależnych wyłącznie od FRH. W razie zmiany Programu obejmującej więcej niż 50% ogłoszonych w Programie Wykonawców, FRH nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty ani odszkodowania wobec posiadacza Karnetu, poza zwrotem całości ceny zapłaconej za Karnet przez jego posiadacza.

3. W przypadku zmiany daty, opóźnienia w rozpoczęciu Imprezy dłuższego 2 (dwie) godziny lub zmiany Programu obejmującej więcej niż 50% ogłoszonych w Programie Wykonawców, posiadacz Karnetu może zwrócić Karnet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości ceny, jaką zapłacił za Karnet. Poza wskazanymi wyżej przypadkami, Karnet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

§ 3

[wstęp do Klubów w dniach Imprezy]

1. Przed pierwszym wejściem do któregokolwiek Klubu Karnet podlega wymianie na identyfikator w postaci opaski mocowanej przez osobę upoważnioną do tego przez FRH na ręce osoby wymieniającej Karnet (dalej: „Opaska”). Opaski będą dwóch rodzajów, odpowiadających rodzajom Karnetów.

2. Karnet można wymienić na Opaskę w Klubach festiwalowych.

3. Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba, a przekazywanie jej innej osobie jest zakazane. Uszkodzenie bądź zerwanie Opaski, niezależnie od przyczyny, powoduje utratę ważności Opaski.

4. Opaska upoważnia do wejścia do Klubów każdego dnia Imprezy, objętego danym rodzajem Opaski. Każdy Uczestnik Imprezy w trakcie jej trwania może wchodzić do Klubów i wychodzić z Klubów dowolną ilość razy. Za każdym razem, gdy Uczestnik Imprezy wchodzi do Klubu, obowiązany jest okazać ważną Opaskę. Każdorazowe wejście do Klubów przysługuje tylko Uczestnikowi Imprezy z ważną i nie uszkodzoną Opaską umocowaną na trwałe na ręce.

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się Klubach zobowiązani są posiadać na ręce ważną Opaskę. Brak Opaski lub posiadanie zerwanej lub uszkodzonej Opaski, jak również Opaski nie zapiętej na ręce albo nie obejmującej danego dnia Imprezy – jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika Imprezy z Klubu.

6. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Opaski, Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego w Klubie, w którym Opaska uległa uszkodzeniu lub zerwaniu, wraz z uszkodzoną Opaską, gdzie Opaska ta zostanie wymieniona na nową i zapięta na ręce Uczestnika Imprezy. Wymianie podlegają wyłącznie Opaski uszkodzone w Klubie.

7. FRH zastrzega sobie prawo do:

a. odmowy wstępu do Klubu Uczestnikom Imprezy:

i. u których stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów mogących służyć jako broń lub jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów (między innymi puszek i opakowań szklanych), które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy lub Wykonawców,

ii. noszącym buty o metalowych zakończeniach,

iii. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

iv. w innych niż powyższe, uzasadnionych przypadkach,

b. odmowy wniesienia do Klubu lub użycia w trakcie Imprezy aparatu fotograficznego, kamery albo innych przedmiotów, służących do zapisu dźwięku lub obrazu,

c. żądania od Uczestnika Imprezy opuszczenia Klubu, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacji, w której Uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem,

d. odmowy wniesienia do Klubu alkoholu, środków odurzających lub innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.

8. Bezpieczeństwo w czasie Imprezy zapewniają Kluby.

9. Każdy Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest obowiązany kierować się wskazówkami osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ze strony Klubów i stosować się do ich poleceń.

10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się w Klubach w czasie trwania Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie.

§ 4

[Karnety]

1. Karnety na Imprezę sprzedawane są w następujących cenach, uzależnionych od rodzaju i terminu nabycia Karnetu:

a. Karnety na Green ZOO można kupić korzystając z aplikacji Going do której przekierowuje strona www.greenzoofestival.pl

Cena karnetów:

130 zł do 24 maja 2019 roku
150 zł od 24 maja 2019 roku do końca festiwalu.

Wymiana karnetów na opaski festiwalowe:
w każdym z Klubów festiwalowych przed każdym z festiwalowych koncertów.
2. Karnety na Imprezę są sprzedawane:

§ 5

[postanowienia końcowe]

1. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłoszona na stronie internetowej FRH: www.frontrowheroes.com oraz oficjalnej stronie internetowej Imprezy: www.greenzoofestival.pl.

2. Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2019 roku.